Ο Δήμος Σαρωνικού στην Ευρώπη του 2014

Άρθρο του Σταμάτη Γκίνη, υποψ. Δημοτικού Συμβούλου με τον ΓιΣταμάτης Γκίνηςώργο Σωφρόνη

Πολλοί συντοπίτες μας, ακόμη κι από εμάς που συμμετέχουμε ως υποψήφιοι στις εκλογές του Μαΐου, δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο διαφορετικοί θα είναι οι Δήμοι, μετά τις εκλογές, σε σχέση με όσα γνωρίζαμε ως τώρα. Ο στατικός Δήμος, που ως εξωτερικό περιβάλλον του θεωρούσε μόνο την κεντρική διοίκηση και ο Δήμαρχος που παρακαλούσε τους Υπουργούς για «λίγα χρήματα» ή «ένα εργάκι», έχουν πλέον τελειώσει. Τώρα πλέον μπορούν να επιβιώνουν και να βρίσκουν χρηματοδότηση μόνο οι Δήμοι που ξέρουν να καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια και να διεκδικήσουν με αξιοπιστία και τεχνοκρατική επάρκεια την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρύτερες συνέργειες. Οι Δήμοι αυτοί μπορούν να κάνουν έργα, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να διαχέουν όφελος σε όλους τους δημότες.
Ο σύγχρονος Δήμος δεν περιμένει την κρατική επιχορήγηση, που ουσιαστικά έχει εξανεμισθεί. Με όραμα, σχέδιο, γνώση και επάρκεια συμμετέχει στον ανταγωνισμό, αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, βρίσκει νέους τρόπους χρηματοδότησης και υλοποιεί εκτεταμένα προγράμματα παρέμβασης προς δύο κατευθύνσεις: τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την αύξηση του παραγόμενου «πλούτου» στην περιοχή του, τη δημιουργία δηλαδή νέων εσόδων και εισοδημάτων για τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του, επομένως και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση των εσόδων του, για την άσκηση της κοινωνικής και των άλλων πολιτικών του.
Ειδική αναφορά, γι’ αυτό το παρεμβάλλω σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να γίνει στο πρόβλημα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που, με την ανεργία στα ύψη, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Είναι προφανές ότι η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος βελτίωσης των τοπικών υποδομών υποβοηθά την ανάπτυξη της περιοχής και έτσι συμβάλει στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας. Αυτό που δεν είναι εξίσου προφανές και χρειάζεται αναφορά είναι ότι η ίδια η υλοποίηση του προγράμματος, εφ’ όσον μπορεί κάποιος να βρει χρηματοδοτικές πηγές, θέμα στο οποίο θα αναφερθώ πιο κάτω, απαιτεί την απασχόληση εκατοντάδων, ίσως και περισσότερων, ατόμων. Δημιουργεί, δηλαδή, με ευρωπαϊκή, όπως θα δούμε, χρηματοδότηση, θέσεις εργασίας για ποικίλες ειδικότητες, στο σύνολο του Δήμου. Και μόνο αυτό θα ήταν επαρκές κίνητρο για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, πολύ δε περισσότερο που η υλοποίησή τους συνεισφέρει καίρια στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής μας.
Ο σύγχρονος Δήμος, επομένως, για να επανέλθω μετά τη σύντομη αυτή παρέκβαση, διεκδικεί και κερδίζει τη θέση του, σε διαρκή αλληλεπίδραση και σχέση με το «εξωτερικό» του περιβάλλον. Για να πετύχει την καλύτερη δυνατή θέση, πρέπει να στηριχθεί, μεταξύ άλλων, σε ένα κρίσιμο τρίπτυχο:
1. Παροχή άμεσων, γρήγορων, ευέλικτων υπηρεσιών σε όσους θέλουν να ασκήσουν επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή του. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται σύγχρονες, οργανωμένες διοικητικές μονάδες, ευρεία χρήση της πληροφορικής, ποιοτικούς δείκτες λειτουργίας, σύντομα δε και πιστοποίηση.
2. Βελτίωση των υποδομών του, ώστε να διευκολύνει τους δημότες στην καθημερινότητά τους και τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες στη δραστηριότητά τους.
3. Χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και σχεδίων του.
Τα δύο πρώτα σημεία είναι και αυτονόητα και κατανοητά και θα μιλήσουμε γι’ αυτά κάποια άλλη φορά. Στο τρίτο, την χρηματοδότηση, χρειάζεται μεγαλύτερη αναφορά, γιατί, οι όροι του «παιχνιδιού» έχουν πλέον αλλάξει. Ο Δήμος δεν μπορεί να στηριχθεί στην κρατική χρηματοδότηση, αλλά θα διαχειρίζεται τα χρήματα των δημοτών του και τα χρήματα που εξασφαλίζει από εξωτερικές πηγές. Με αυτά και μόνο οφείλει να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και να φέρει «χρήμα» στον τόπο. Επειδή τα χρήματα των δημοτών δεν επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν την πολιτική του αυτή, πρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο κάθε άλλη πιθανή πηγή.
Η πρώτη πηγή, καθώς οι μεγάλες παρεμβάσεις απαιτούν και αρκετά χρήματα, είναι η συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κυρίως, μέσα από:
• Το νέο ΕΣΠΑ – Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ 2014-2020), με την αξιοποίηση τόσο του ΠΕΠ Αττικής όσο και των τομεακών προγραμμάτων: Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, Περιβάλλον και Μεταφορές και Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Απασχόληση.
• Το πρόγραμμα JESSICA (πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.
• Το INTERREG IV C, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεταφορά εμπειριών με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους. Στοχεύει στη βελτίωση της ασκούμενης αστικής πολιτικής μέσα από τη διοργάνωση μικρών συναντήσεων εργασίας (workshops).
• Το URBACT, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής και εκμάθησης. Οι πόλεις, που προωθούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συνεργάζονται για να βρουν λύσεις σε μείζονες αστικές προκλήσεις, για την αντιμετώπιση των συνεχώς πιο περίπλοκων κοινωνικών αλλαγών.
• Το ELENA – European Local Energy Assistance, ένα εργαλείο που παρέχει ενισχύσεις για τεχνική βοήθεια και χρηματοδοτεί το 90% του κόστους της τεχνικής βοήθειας. Καλύπτει την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και αγοράς, τη διάρθρωση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, την προετοιμασία διαγωνισμών και συμβάσεων, κλπ.
• Το LIFE 2014-2020, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα, την επίτευξη της καλύτερης πολιτικής στον τομέα «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» και την ενεργή διάδοση των γνώσεων για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών μέσω της «Διακυβέρνησης και Πληροφόρησης».
• Τη συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) με την – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για αναπτυξιακά επενδυτικά σχέδια στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Για την καλύτερη αξιοποίησή τους χρειάζεται να εξετάσουμε και τη δημιουργία εξειδικευμένου γραφείου συνεργασίας με την Περιφέρεια και τη σύσταση και στελέχωση με τεχνοκράτες μονάδας ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Μια δεύτερη πηγή, εξίσου άμεση, είναι οι συνέργειες. Στο «εξωτερικό» περιβάλλον μας, αλλά και εντός του Δήμου, υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις, που μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους εταίρους μας. Μπορούν να συμπράξουν με το Δήμο (ΣΔΙΤ, ESCOs και όχι μόνο), στο πλαίσιο της λειτουργίας τους και στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ώστε να επιτύχουμε την υλοποίηση έργων και δράσεων, χωρίς κόστος για το Δήμο.
Στα ανωτέρω, ας προσθέσουμε ως τρίτη πηγή, για την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων κυρίως στην κοινωνική πολιτική, τους δεκάδες δημόσιους φορείς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συλλόγους και σωματεία που υλοποιούν προγράμματα στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι φορείς αυτοί, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, μπορούν να αξιοποιηθούν και να προσφέρουν υπηρεσίες στους δημότες, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη προσέγγιση, αναγκαστικά επιστρέφουμε στο προφανές. Η οικονομική κρίση και οι θεσμικές μεταβολές δεν αποκλείουν τους Δήμους από την υλοποίηση σημαντικών και εκτεταμένων παρεμβάσεων, για τη βελτίωση της ζωής των δημοτών τους και την ανάπτυξη του τόπου τους. Αποκλείουν τους Δήμους και τους Δημάρχους «παλαιάς κοπής» που θεωρούσαν ότι το έργο τους εξαντλείται στην καλή σχέση με τον «Υπουργό». Οι Υπουργοί πλέον δεν μοιράζουν χρήματα και δουλειές. Για να βρει ο Δήμος «χρήματα και δουλειές» για τους δημότες του πρέπει να ξέρει πώς να κινηθεί στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον και οργανωμένα, με συγκροτημένα πλήρη σχέδια, να διεκδικήσει ότι του αναλογεί. Αν δεν ξέρει πώς να το κάνει, το μόνο που μπορεί είναι να διανέμει στους δημότες τη φτώχεια του. Η μοίρα αυτή, όμως, δεν μας αξίζει και έχουμε την επιλογή να μην μας αφορά. Γιατί στον τόπο μας, στο Δήμο Σαρωνικού, έχουμε επιλογή ανάπτυξης και δημιουργίας.

Advertisements

12 Σχόλια to “Ο Δήμος Σαρωνικού στην Ευρώπη του 2014”

 1. Χαριτωμένη και κατανοητή η «βιομηχανία» αρνητικών σχολείων από τους 5-6 συνήθεις γνωστούς . Που φυσικά δεν ασχολούνται με το περιεχόμενο του άρθρου. Είτε γιατί δεν το διάβασαν καν, όπως κάνουν συνήθως, είτε δεν καταλαβαίνουν και πολλά, ιδίως όταν κάποιος επιχειρηματολογεί, αντί να ουρλιάζει.

  • ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Says:

   Είναι ένα κενό « άρθρο» διαδικτύου για το τι σημαίνει JESSICA , INTERREG , URBACT , ELENA, LIFE 2014-2020 .
   Οι JESSICA και ELENA δεν είναι αυτό που νομίζεις.
   Ενημερώσου και εσύ και ο κ. Τίποτας.

 2. Σταμάτης Says:

  (ενδεικτικά): Η Σύμβαση JESSICA, υπεγραφη τότε που ήταν υπουργός οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας,η Λούκα Κατσέλη!!! Τώρα το ανακάλυψαν??? και τι έκαναν μέχρι τώρα??? Ωραία είναι τα λόγια τα προεκλογικα! να μην ξεχάσουμε να τους συγχαρούμε…

 3. paraliakizoni Says:

  καλές οι προθέσεις και τα προγράμματα ,
  αλλά ο συνδυασμός αυτός βρίθει στελεχών που χρόνια ήταν στην εξουσία .
  Μας ταλαιπώρησαν και δεν προσέφεραν τα αναμενόμενα , δεν καταλαβαίνουμε πως τώρα όλοι αυτοί θα κάνουν το αντίθετο.
  Ο τόπος χρειάζεται αλλαγή , όπως και ολόκληρη η χώρα.

  • εμεις για εμας Says:

   Απολυτα σαφεις τοποθετηση με απλη διευκρυνηση στον συγκεκριμενο συνδιασμο και στους αλλους υπαρχουν και τα νεα προσωπα ωστε εμεις οι πολιτες που ταλαιπωρηθηκαμε απο τους παλιους δυναμεθα να κανουμε την αλλαγη που επιζητουμε.

   • ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Says:

    Οι πολιτικοί δεινόσαυροι έβαλαν μόστρα τα αρνιά και περιμένουν από πίσω.

 4. Ο ποιμένας Says:

  Επιτέλους διαβάσαμε και κάτι σοβαρό …

 5. Άγγελος Φραγκόπουλος Says:

  Μια ψύχραιμη φωνή με σοβαρές απόψεις που θα αποδειχτούν χρήσιμες την επόμενη δύσκολη περίοδο για την ΤΑ. Συγχαρητήρια Πρόεδρε.

  • ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Says:

   Ο Πώποτας του Κολοκοτρωνιτσίου εισάγει νέες έννοιες στην κοινότητα.
   JESSICA , INTERREG , URBACT , ELENA, LIFE 2014-2020
   Copy paste από σελίδες του διαδικτύου.
   Που ήσουν τόσα χρόνια ;

 6. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Says:

  Πέσαμε έξω γιατί μας έκοψαν τις επιδοτήσεις

 7. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Says:

  Ήσουν τόσα χρόνια στην εξουσία και δεν τα έκανες.
  Ασπάστηκες τις δηλώσεις του δήμαρχου .
  Οι συντοπίτες έχουν μνήμη.

  • SARONIKOS Says:

   ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΟΦΡΩΝΗ ΔΗΜΑΡΧΟ, ΠΟΥ ΣΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΧΡΕΩΜΕΝΟ ΜΕ 11.000.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΚΑΤΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 10.000.000 ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕ ΡΟΥΘΟΥΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΑ 3 1/2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ???

   ΑΣ ΜΗΝ ΗΤΑΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 10.700.000 ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΧΡΕΗ, ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΛΕΠΑΜΕ ΜΕ ΤΙ ΜΟΥΤΡΑ ΘΑ ΖΗΤΟΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ!!!

   ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ, ΠΟΥ ΤΑ ΦΟΒΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΛΥΚΟ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 20.000 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ…… ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ….

   Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ!!!

   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ…….. ΑΝ ΔΙΑΛΕΞΑΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ, ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ….. ΧΑΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ…. ΖΗΤΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ…..

   ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΜΝΗΜΗ…. ΦΤΑΙΕΙ Η ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΤΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΤΡΩΤΕ…..

   ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΟΜΩΣ ΤΡΩΜΕ ΨΩΜΙ ΖΕΑΣ ΚΑΙ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!!!!

   ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ…………….

   ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΤΕ κε ΓΚΙΝΗ, ΕΞΑΝΤΛΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: