Archive for the Δημόσια διαβούλευση Category

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις»

Posted in Δημόσια διαβούλευση, Οικονομία - Ανάπτυξη on 18/01/2013 by attikosparatiritis

Σε δημόσια διαβούλευση από την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».
Με το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, θεσπίζονται διατάξεις για την αναδιοργάνωση του ΕΟΤ και επιχειρείται η απλούστευση των διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τις επιτελικές αρμοδιότητες του Υπουργείου με σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων.
Στόχος είναι η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τουριστικό τομέα.
Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα διαλόγου με όλους τους φορείς του τουρισμού.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.

Advertisements

Σε δημόσια διαβούλευση ο «Καλλικράτης 2»

Posted in Δημόσια διαβούλευση, Τοπική Αυτοδιοίκηση on 16/03/2012 by attikosparatiritis

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα στο http://www.opengov.gr το πολυνομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Βασικές ρυθμίσεις, στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, αφορούν ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, Αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης.
Από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του «Καλλικράτη» και με δεδομένη τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και συγχρόνως λαμβάνεται μέριμνα για τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ.
Επίσης προβλέπεται η βελτίωση του οργανωτικού πλαισίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιέχονται, κατά κύριο λόγο, ρυθμίσεις ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, σχετικές με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες με σκοπό την απασχόληση. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας συνιστά άμεση υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ε.Ε, καθώς έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία για την ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου 2012, στις 19.00.

Δείτε ΕΔΩ το τελικό σχέδιο

Δημόσια Διαβούλευση επί του «Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης »

Posted in Δημόσια διαβούλευση on 01/01/2012 by attikosparatiritis

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄).
Σύμφωνα με τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς προς κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη – government to citizen, επιχείρηση – government to business και άλλο δημόσιο φορέα-government to government). Για την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού βάρους, την εξάλειψη σημαντικού μέρους της υπάρχουσας γραφειοκρατίας, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πιστοποιητικών και την ταχύτερη και αποδοτικότερη επικοινωνία των δημοσίων φορέων μεταξύ τους, απαιτούμενο δομικό στοιχείο είναι το Πλαίσιο για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με όλες τις συνιστώσες που το αποτελούν.
Με το παρόν Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιχειρούμε να θέσουμε τους κανόνες και τα πρότυπα για τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και ταυτόχρονα την τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας ετών σε ότι αφορά τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης με αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Αποσκοπώντας στην μέγιστη συνεργασία μεταξύ φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας τόσο για τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και γενικότερα για την εθνική οικονομία, οι προτάσεις, απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη δημόσια διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα κυρωθεί με την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί. Σχόλια που σχετίζονται με τους προτεινόμενους κανόνες και πρότυπα σε σχέση με την υιοθέτηση και αποδοχή τους, το βαθμό υποχρεωτικότητας τους, και τη μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση με αυτά, θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εφαρμόσιμο που θα επιταχύνει την υλοποίηση των προβλέψεων του νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ν. 3979/2011). Συμπληρωματικό τεκμηριωτικό υλικό και παραδείγματα είναι δημοσιευμένα στο διαδικτυακό τόπο www.e-gif.gov.gr
Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλώ να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλλετε στη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012.

Φιλικά,
Παντελής Τζωρτζάκης
Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων

Posted in Δημόσια διαβούλευση, Περιβάλλον - Κλιματική αλλαγή on 24/12/2011 by attikosparatiritis

Δημόσια διαβούλευση για την Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων».

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου. Η κατάληψη του αστικού χώρου από το τσιμέντο έχει σημαντικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφού τα κτίρια ευθύνονται, σε μεγάλο ποσοστό, για την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και για την εκπομπή ρύπων και αερίων.

Η αύξηση της ποσόστωσης των πράσινων επιφανειών συμβάλει στην αισθητική, μορφολογική και ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής: οι φυτεμένες επιφάνειες βελτιώνουν το μικροκλίμα των αστικών περιοχών, μειώνουν τη σκόνη και το νέφος, ενισχύουν και προστατεύουν τη μόνωση των κτιρίων, αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και δημιουργούν φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα και πανίδα, τους λεγόμενους «πράσινους διαδρόμους». Επίσης, συμβάλλουν στην ισοκατανομή των χώρων πρασίνου και εξισορροπούν τις ανισότητες στις επιβαρημένες αστικές περιοχές.

Το πλαίσιο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων που σήμερα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση θεσμοθετεί μια πρακτική συμπληρώνοντας ένα κενό που υπήρχε, μέχρι πρόσφατα, στο ισχύον νομικό πλαίσιο με αποτέλεσμα είτε να μην μπορούν να δημιουργηθούν φυτεμένες επιφάνειες σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων είτε να ταλαιπωρούνται οι πολίτες στα δικαστήρια αντιμετωπίζοντας κάθε αντίδραση που έκρινε ως αυθαίρετη – άρα παράνομη – αυτήν την πρακτική.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ
Νικόλαος Σηφουνάκης

Διαβάστε ΕΔΩ το σχέδιο προεδρικού διατάγματος

Επιχειρησιακό πρόγραμμα δήμου Σαρωνικού 2012 – 2014

Posted in Δήμος Σαρωνικού, Δημόσια διαβούλευση on 03/12/2011 by attikosparatiritis

Δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακο πρόγραμμα του δήμου Σαρωνικού 2012-2014
Α’  Φάση: Στρατηγικός σχεδιασμός
.

Με την 379/23-11-2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σαρωνικού, εγκρίθηκε το σχέδιο «Α’ Φάση (Στρατηγικός σχεδιασμός)» του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου για την περίοδο 2012-2014.

Από τις 25-11-2011 έως και τις 12-12-2011, ο στρατηγικός σχεδιασμός θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, προς ενημέρωση όλων των πολιτών, αλλά και των φορέων του Δήμου.
Για την υποβολή των προτάσεών σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο. Η αποστολή του ερωτηματολογίου πρέπει να γίνει μέχρι και τις 12-12-2011.
Μπορείτε να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@saronikoscity.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών και Ρήγα Φεραίου
Καλύβια, Τ.Κ. 19010
«Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του Δήμου Σαρωνικού 2012-2014»

Εισήγηση Δημάρχου για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  αρχείο pdf

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ αρχείο pdf

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ αρχείο doc

Κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών

Posted in Δημόσια διαβούλευση on 31/10/2011 by attikosparatiritis

Η Οδηγία, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια της Ε.Ε. να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη πολιτική για τη μετανάστευση, υπογραμμίζει ότι ένας από τους παράγοντες που ενθαρρύνουν την παράνομη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δυνατότητα εύρεσης παράνομης εργασίας. Σκοπός της Οδηγίας είναι να μειωθεί αυτός ο παράγοντας έλξης, αντιμετωπίζοντας την απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στην Ε.Ε. και να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αντίστοιχες  κυρώσεις για τους εργοδότες που απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στο έδαφος τους και τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά.

Κεντρική διάταξη του νόμου είναι η γενική απαγόρευση της απασχόλησης  πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της χώρας. Οι παραβιάσεις αυτής της απαγόρευσης τιμωρούνται με χρηματικές διοικητικές κυρώσεις καθώς και με άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις όπως π.χ με αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και παροχές. Σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές ευθύνες. Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης, οι εργοδότες υποχρεούνται να ελέγχουν την κατοχή έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου έγκυρου τίτλου διαμονής πριν απασχολήσουν έναν πολίτη τρίτης χώρας ενώ παράλληλα η διαδικασία για την υποβολή καταγγελιών διευκολύνεται και προβλέπονται συνεχείς τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ http://opengov.us2.list-manage.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=1861a93163&e=93976a86ba

μέχρι την  4η Νοεμβρίου 2011.

Εκσυγχρονισμός στην απλοποίηση του συστήματος των Δημόσιων Προμηθειών

Posted in Δημόσια διαβούλευση on 29/08/2011 by attikosparatiritis

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της κυβέρνησης για τον ριζικό εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του συστήματος των Δημόσιων Προμηθειών, εισάγονται σε δημόσια διαβούλευση τροποποιήσεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 118/2007 και 60/2007 οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων ΠΔ.

Στόχος είναι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που ψηφίζεται εντός των επόμενων ημερών στη Βουλή, να λειτουργήσει τους προσεχείς μήνες σε ένα ριζικά διαφορετικό νομοθετικό περιβάλλον, με τις τροποποιήσεις των επίμαχων προεδρικών διαταγμάτων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με τις προωθούμενες αλλαγές γίνεται πραγματικότητα ένα σύγχρονο διαφανές, απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα, με προτεραιότητα τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλο το εύρος της διοίκησης και τη σύναψη «συμφωνιών πλαισίου» ώστε να σταματήσει επιτέλους η κατασπατάληση δημόσιων πόρων.

Διαβάστε τη διαβούλευση και σχολιάστε εδώ:
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=2283 .
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2011.

Αρέσει σε %d bloggers: