Ποιοι καταλαμβάνουν τις θέσεις στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς από την ΕΕΤΑΑ

Posted in Δήμος Λαυρεωτικής, Δήμος Σαρωνικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση on 01/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

eetaa-229x300Τα τελικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2014 αναρτήθηκαν απο την ΕΕΤΑΑ την Κυριακή στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Οι γονείς μέσα από το site της ΕΕΤΑΑ, θα γνωρίζουν σε ποιους παιδικούς σταθμούς θα στείλουν τα παιδιά τους μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Διαβάστε τα τελικά τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Για τον Δήμο Σαρωνικού
Ωφελούμενες/Ωφελούμενοι ανά Δήμο
Ωφελούμενες/Ωφελούμενοι ανά Δομή
Επιλαχούσες/Επιλαχόντες

Για τον Δήμο Λαυρεωτικής
Ωφελούμενες/Ωφελούμενοι ανά Δήμο 
Ωφελούμενες/Ωφελούμενοι ανά Δομή
Επιλαχούσες/Επιλαχόντες 

Μετά τα οριστικά αποτελέσματα ακολουθεί η διαδικασία εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς που αναμένετε να είναι η ίδια με πέρυσι Εγγραφές Τέκνων στις Δομές – Εντολή Τοποθέτησης – Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) Κατόπιν της ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων, η ΕΕΤΑΑ θα αποστείλει στον Ανάδοχο Φορέα

α) «Εντολή τοποθέτησης» για κάθε τέκνο ωφελούμενης μητέρας σε δύο (2) αντίτυπα, η οποία είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται, ούτε πωλείται.

Το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» θα χορηγείται στη μητέρα ενώ το αντίγραφο, το οποίο θα φέρει την υπογραφή της μητέρας, θα τηρείται στη δομή.

β) Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) των ωφελουμένων μητέρων της Δομής, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των μητέρων, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τα ονόματα των εγγεγραμμένων τέκνων τους καθώς και η κατηγορία θέσης αυτών.

γ) Κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων μητέρων, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής των τέκνων τους. Εγγραφές Τέκνων στις Δομές Η Δομή οφείλει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει τις ωφελούμενες από το Πρόγραμμα μητέρες προκειμένου να προσέλθουν στη Δομή, να παραλάβουν το ανάλογο αντίτυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» και να εγγράψουν το τέκνο τους, το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου.

Η Δομή προχωρά στις εγγραφές των τέκνων των ωφελουμένων και συγκεντρώνει τις υπογραφές των ωφελούμενων στο Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) του μηνός Σεπτεμβρίου, βάσει των εγγραφών που θα κάνει. Η διαδικασία θεωρείται περαιωμένη κατόπιν καταχώρησης των σχετικών εγγραφών στα αντίστοιχα βιβλία παρουσιών που οφείλει κατά την ισχύουσα νομοθεσία να τηρεί η Δομή. Εγγραφές για τις οποίες δεν έχει γίνει ανάλογη καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία της Δομής, είναι άκυρη. «Εντολή Τοποθέτησης» – Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)

Η Δομή οφείλει:

α) να παραδώσει σε κάθε ωφελούμενη μητέρα το πρωτότυπο της Εντολής Τοποθέτησής της, που θα παραλάβει από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και να τηρήσει τα υπογεγραμμένα από τις ωφελούμενες αντίγραφα όλων των Εντολών Τοποθέτησης σε ειδικό φάκελο του Προγράμματος.

β) να αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, συμπληρωμένο το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) με τις πρωτότυπες υπογραφές των μητέρων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, στα αντίστοιχα πεδία, από τον υπεύθυνο της Δομής.

Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα που έχει αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ, να είναι καθαρό, να μην έχει προσθήκες και διορθώσεις χειρόγραφες. Το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) του μηνός Σεπτεμβρίου αποτελεί και έντυπο επιβεβαίωσης εγγραφής των τέκνων των ωφελουμένων μητέρων στη δομή και θα πρέπει ο Ανάδοχος Φορέας να το προσκομίσει στην ΕΕΤΑΑ κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση, που μία μητέρα εγγράψει το παιδί της στη Δομή αλλά δεν δύναται να παρακολουθήσει τον πρώτο μήνα ή κάποιο μήνα του σχολικού έτους, η θέση δεν αναπληρώνεται εφόσον η ωφελούμενη μητέρα καταθέσει στη Δομή Υπεύθυνη Δήλωση αναφερόμενη στους λόγους απουσίας του τέκνου της και ότι επιθυμεί να ωφεληθεί των υπηρεσιών της δομής στη συνέχεια.

Ο Φορέας οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΤΑΑ και να επισυνάψει την υπεύθυνη δήλωση της μητέρας. Στην περίπτωση αυτή, η μητέρα δεν υπογράφει το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) κατά το μήνα ή τους μήνες απουσίας του τέκνου της και θα υπάρχει μείωση των προβλεπόμενων ανθρωπομηνών φύλαξης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα λιγότερο των δέκα (10) ημερών να ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΤΑΑ για τη μη προσέλευση των ωφελούμενων μητέρων κατά το μήνα Σεπτέμβριο στη Δομή, προκειμένου να αναπληρωθούν άμεσα οι κενές θέσεις από επιλαχούσες μητέρες.

Το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) θα αποτελεί απόδειξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα θεμελιώνει τη δαπάνη για την πληρωμή του Φορέα εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ και θα πρέπει το πρωτότυπο να αποστέλλεται κάθε μήνα στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Γραφείων της.

Δεν επιτρέπεται να προβαίνει ο φορέας:

α) σε μετακινήσεις των ωφελούμενων μητέρων από σταθμό σε άλλο σταθμό του ίδιου φορέα, χωρίς την υποβολή έγγραφου ερωτήματος προς την ΕΕΤΑΑ και εφόσον έχουν εγγράφως την σύμφωνη γνώμη της Ωφελούμενης μητέρας και πριν να λάβουν σχετική έγκρισή μας.

β) σε ενημέρωση και τοποθέτηση επιλαχούσας μητέρας, χωρίς έγγραφο του φορέα / δομής προς την ΕΕΤΑΑ για την κάλυψη κενής θέσης ή/και την αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης της μητέρας που διακόπτει και τη σχετική έγκριση της ΕΕΤΑΑ (2.8 Διακοπή παρεχόμενης υπηρεσίας)

Τόσο ο Ανάδοχος, όσο και οι ωφελούμενες, υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός 10 ημερών (από την ημερομηνία διακοπής) και εγγράφως την ΕΕΤΑΑ για τις περιπτώσεις διακοπής φύλαξης του τέκνου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε κατόπιν δηλώσεως της ωφελούμενης, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό λειτουργίας του Αναδόχου, καθώς και για την αιτία που προκαλεί τη διακοπή.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός που αντιστοιχεί στη θέση που διακόπηκε και θα λαμβάνεται από την ΕΕΤΑΑ κάθε δυνατή μέριμνα για την πλήρωση της κενής θέσης από επιλαχούσα ενδιαφερόμενη μητέρα. Εάν η θέση καλυφθεί από νέα ωφελούμενη κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα αποχώρησης του τέκνου της προηγούμενης, η νέα ωφελούμενη θα υπογράφει στο «Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)» τον επόμενο μήνα από την εγγραφή του τέκνου της στη Δομή.

Η εντολή τοποθέτησης ακυρώνεται αυτοδικαίως με ευθύνη του αναδόχου, στις περιπτώσεις αυτές που δεν γίνεται χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών φύλαξης συνεχώς και αδιαλείπτως κατά το τρίμηνο που προηγείται της ακύρωσης, παρά την υπογραφή του αντίστοιχου πεδίου του «Συνοδευτικού Εντύπου Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολογίου)» για τη συμμετοχή της ωφελούμενης στο πρόγραμμα τους αντίστοιχους μήνες. Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για θέματα λειτουργίας των δομών, απεργίας ή επίσχεσης εργασίας του προσωπικού ή οτιδήποτε αφορά το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δομών και των φορέων. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εγκαίρως και εγγράφως την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη διακοπή λειτουργίας ή άλλο σοβαρό θέμα της δομής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

Posted in Δήμος Σαρωνικού on 01/09/2014 by Αττικός Παρατηρητής

Ορκωμοσία Λαυρεωτικής1
Ορκωμοσία Λαυρεωτικής2Με την παρουσία μεγάλου αριθμού πολιτών πραγματοποιήθηκε χθες (31/8/2014), η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής στο αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος Ε.Π.Α.Λ. Λαυρίου. Παραβρέθηκαν επίσης μέλη του του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και συλλόγων της Λαυρεωτικής.
Ο νέος Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς, στην ομιλία του επικεντρώθηκε κυρίως στην ενότητα και την κοινή προσπάθεια όλων των μελών του Δ/Σ από όλες της παρατάξεις, με σκοπό το καλό του Δήμου και των Δημοτών του.

Παράδοση-παραλαβή της Περιφέρειας Αττικής από το Γιάννη Σγουρό στη Ρένα Δούρου

Posted in Περιφέρεια Αττικής on 30/08/2014 by Αττικός Παρατηρητής

Γιάννης ΣγουρίοςΡένα ΔούρουΓια όλα τα ζητήματα της Περιφέρειας Αττικής και των νομικών προσώπων στα οποία προΐσταται εκ του νόμου ο Περιφερειάρχης Αττικής, ενημέρωσε την Παρασκευή το μεσημέρι ο Γιάννης Σγουρός τη Ρένα Δούρου, κατά τη διάρκεια ουσιαστικής συνάντησης που είχαν στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής. Ο κ. Σγουρός την ενημέρωσε αναλυτικά για όλα τα τρέχοντα θέματα της Περιφέρειας, τις εκκρεμότητες και τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο συνεργάστηκε άριστα και αποτελεσματικά τα 3,5 χρόνια της θητείας του, ενώ δεν παρέλειψε για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσει από καρδιάς όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας για τη συνεργασία αυτή. Παράλληλα παρέδωσε στην κα Δούρου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή την έκδοση του Απολογισμού της θητείας του (2011-2014), που αριθμεί 21 συνολικά τόμους, και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο της προς όφελος των πολιτών και της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρέστησαν νυν και νεοεκλεγέντες Αντιπεριφερειάρχες. – See more at: http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=13295#sthash.1UxMiqQh.dpuf

Σάββατο και Κυριακή εκδήλωση αγάπης για την προστασία των αδέσποτων στο Λαύριο

Posted in Ζωοφιλία, Λαύριο on 29/08/2014 by Αττικός Παρατηρητής

ΑδέσποταΜε ευαισθησία και αγάπη για τα αδέσποτα ζώα που εγκαταλείπουν ασυνείδητοι και σε μια προσπάθεια να γίνει σε όλους κατανοητό ότι τα ζώα έχουν δικαιώματα και αξίζουν την προστασία μας, στο Λαύριο διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο μια ενδιαφέρουσα δράση.
Σάββατο και Κυριακή από τις 7 και μετά το βραδάκι στο κέντρο του Λαυρίου, δίπλα από την Πυροσβεστική, εθελοντές, ο Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων Λαυρίου και άλλες φιλοζωικές οργανώσεις προσφέρουν open μπουφέ, μουσική και κλόουν για παιδιά.
Παράλληλα, θα λειτουργεί υπαίθριο Baazar με χειροποίητα αντικείμενα και βιβλία.
Όσοι κατέβουν στο Λαύριο, που έτσι κι αλλιώς είναι μια ωραία επιλογή για βόλτα το Σαββατοκύριακο, ας ενισχύσουν την προσπάθεια που στηρίζεται και από το Δήμο Λαυρεωτικής για τα αδέσποτα. Το κόστος είναι 10 ευρώ για φαγητό και ποτό με μουσική και απασχόληση για τα παιδιά.
Η προστασία των ζώων δεν είναι θέμα φιλοζωίας είναι πολιτισμός.

Λήψη μέτρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Posted in Αντιπεριφέρεια Ανατολικής Αττικής, Δελτία καιρικών συνθηκών, Πρόγνωση καιρικών φαινομένων, Περιφέρεια Αττικής, Περιβάλλον - Κλιματική αλλαγή on 29/08/2014 by Αττικός Παρατηρητής

Εθνόσημο2ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ    
Ταχ. Δ/νση: 17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας153 51  ΠαλλήνηΠληροφορίες: Γ. Παπαδακής
Τηλέφωνο: 2132005121FAX210 6667003 Email: tpolitikis.anat@patt.gov.gr

Θέμα: Λήψη μέτρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς  

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αύριο Σάββατο 30 Αυγούστου 2014,  προβλέπεται Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – [κατηγορία Κινδύνου 4] για την Περιφερειακή Ενότητα  Ανατολικής Αττικής.

Σε εφαρμογή λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ενεργοποιείται η υπ’ αρ. 105201/561/29-05-2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, βάσει της οποίας εφαρμόζεται το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Η απαγόρευση αφορά την ημέρα πρόβλεψης και έχει ισχύ από την 7η πρωινής ταύτης έως την 7η πρωινής της επομένης.

Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες όπως την διατήρηση της ανάλογης ετοιμότητας για την λήψη των αναγκαίων προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, στην περιοχή αρμοδιότητάς σας.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ανταλλακτικό παζάρι στο Λαγονήσι

Posted in 6- Λαγoνήσι, Κοινωνία - Ανθρώπινες σχέσεις on 29/08/2014 by Αττικός Παρατηρητής

ΑνταλλακτικοΠαζαρι

Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τα γεγονότα της Φώκαιας του 1914

Posted in 2- Παλαιά Φώκαια, Εξωραϊστικοί - Πολιτιστικοί - Εθνικοτοπικοί σύλλογοι, Ιστορία on 29/08/2014 by Αττικός Παρατηρητής

FOKAEON POLITEIA_A3

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,490 other followers

%d bloggers like this: